Web Analytics

Regulamin

1. Informacje podstawowe

1.1 Regulamin określa zasady korzystania z niniejszego serwisu internetowego iświadczonych usług, w tym prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa iobowiązki Administratora. Akceptacja oraz przestrzeganie Regulaminu jestwarunkiem korzystania z Serwisu i świadczonych usług.

 

1.2 Właścicielem oraz Administratorem Serwisu jest osoba fizycznareprezentująca Serwis 6pl.pl.

 

1.3 Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z Serwisu lubświadczonych usług.

 

1.4 Podstawowym przedmiotem Serwisu jest udostępnianie w sieci Internetsystemu ogłoszeń ogólnopolskich oraz lokalnych.

 

1.5 Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeńpozwalających na korzystanie z Internetu, skrzynki poczty e-mail orazprzeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

 

1.6 Rejestracja oraz korzystanie z Serwisu jest bezpłatne, a ewentualneodpłatne usługi dodatkowe świadczone są wyłącznie na życzenie i za zgodą Użytkownika.

 

 

 

2. Rejestracja i administrowanie kontem

 

2.1 Rejestracja odbywa się poprzez skorzystanie z odpowiedniej opcjiznajdującej się na stronie Serwisu, wprowadzenie wymaganych danych orazpostępowanie zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami oraz potwierdzenierejestracji poprzez kliknięcie w link aktywacyjny.

 

2.2 Administrowanie kontem Użytkownika odbywa się poprzez skorzystanie zodpowiednich opcji dostępnych po zalogowaniu na stronie Serwisu lub na drodzekontaktu z Administratorem.

 

 

 

3. Zakazy i obowiązki

 

3.1 Zakazane jest publikowanie treści o charakterze bezprawnym.

 

3.2 Użytkownik ma obowiązek podawać poprawne, kompletne i aktualneinformacje i dane zgodnie z prawdą i stanem faktycznym.

 

3.3 Użytkownik ma obowiązek aktualizować podane informacje i dane.

 

3.4 Serwis oraz usługi mogą być wykorzystywane wyłącznie w sposób określonyprzez Administratora.

 

3.5 Serwis oraz usługi mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ichcharakterem oraz przeznaczeniem.

 

3.6 Serwis oraz usługi mogą być wykorzystywane wyłącznie z poszanowaniempraw osób trzecich oraz dobrych obyczajów.

 

3.7 Serwis oraz usługi nie mogą być wykorzystywane w sposób zakłócającyfunkcjonowanie Serwisu lub usług.

 

3.8 Serwis oraz usługi nie mogą być wykorzystywane w sposób zakłócającykorzystanie z Serwisu lub usług przez innych Użytkowników.

 

3.9 Serwis oraz usługi nie mogą być wykorzystywane do celów bezprawnych.

 

3.10 Serwis oraz usługi nie mogą być wykorzystywane do rozsyłania spamu.

 

3.11 Użytkownik ma obowiązek dbać o to, aby konto lub usługa Użytkownikanie została wykorzystana przez osobę trzecią.

 

3.12 Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek innewykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, treści lubmateriałów dostępnych w Serwisie.

 

3.13 Zabronione jest korzystanie z serwisów pocztowych oferującychtymczasowe konta mail i/lub zapewniają wysoki poziom anonimizacji (np.Protonmail).

 

 

 

 

 

4. Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń które:

 

4.1 Wprowadzają w błąd lub manipulują słowami kluczowymi.

 

4.2 Nie są zgodne ze stanem faktycznym ogłaszanegoprzedmiotu/towaru/usługi.

 

4.3 Zawierają treści i zdjęcia powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne,naruszające zasady dobrego wychowania i netykiety.

 

4.4 Zawierają zdjęcia ukazujące rozmyślnie zakrytą nagość, lubieżne lubprowokacyjne pozy, zbliżenia piersi, pośladków lub krocza.

 

4.5 Naruszają zasady moralno-etyczne oraz godność osób trzecich.

 

4.6 Napisane są w języku innym niż polski, wyłączając publikację ogłoszeńna innych wersjach językowych serwisu.

 

4.7 Zawierają adresy, nazwy i reklamy stron www i serwisów internetowych,w tym odnośniki do serwisów pośredniczących w wykonaniu przedmiotu (usługi)ogłoszenia, z wyłączeniem zewnętrznych formularzy rekrutacyjnych.

 

4.8 Zawierają numer telefonu, adres e-mail, numer komunikatorainternetowego w tytule ogłoszenia.

 

4.9 Zawierają treści lub dane osobowe mające na celu w jakikolwiek sposóbnaruszyć dobra osobiste osób trzecich.

 

4.10 Zawierają numer telefonu, adres zamieszkania w kategorii"Matrymonialne".

 

4.11 Są skierowane do osób poniżej 18 roku życia w kategorii"Matrymonialne".

 

4.12 Zawierają zdjęcia zamieszczone w kategorii "Matrymonialne",które nie pozwalają na identyfikację użytkownika w rzeczywistości.

 

4.13 Noszą znamiona czynów nieuczciwej konkurencji.

 

4.14 Naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.

 

4.15 Są dodawane jedno po drugim (flood), a dotyczą tej samej kategori lubtego samego produktu lub usługi (np. usługi pożyczkowe).

 

4.16 Dotyczą finansowych programów partnerskich.

 

4.17 Dotyczą tej samej usługi, lecz inaczej nazwanej a wykonywanej przezten sam podmiot lub osobę.

 

4.18 Nie przedstawiają oferty, a jedynie zawierają odnośnikzewnętrzny do zapoznania się z ofertą.

 

4.19 Dotyczą leków, sumplementów diety, środków leczniczych lubpochodnych.

 

4.20 Zawierają adres stron WWW w tytule i/lub treści celowomanipulując silniki wyszukiwarek internetowych.

 

4.21 Zawierając adresy strony WWW, logotypy firm, zastrzeżone znakitowarowe lub inne na zdjęciu/ach.

 

4.22 Korzystają z serwisów pocztowych oferujących tymczasowe konta maili/lub zapewniają wysoki poziom anonimizacji (np. Protonmail).

 

4.23 Są dodawane w celu wykonania usługi dodania ogłoszenia przez osobęlub podmiot trzeci niebędący bezpośrednim wykonawcą usługi lub odpowiadającymza sprzedaż. 

 

 

 

5. Oświadczenia i zgody

 

5.1 Użytkownik oświadcza, że zamieszczane przez niego informacje, dane,treści i materiały nie mają charakteru bezprawnego.

 

5.2 Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług tak szybkojak to możliwe.

 

5.3 Użytkownik wyraża zgodę oznaczenie i przekazanie na żądanieużytkownika wprowadzonych informacji, danych, treści i materiałów przezAdministratora.

 

5.4 Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wdowolnej formie i dowolnym kanałem komunikacji.

 

5.5 Użytkownik jest świadomy i zgadza się, że wprowadzone informacje,dane, treści i materiały mogą być widoczne w Serwisie, sieci Internet i innychmediach.

 

5.6 Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie wprowadzonych informacji,danych, treści i materiałów w celu realizacji usług oraz w celachmarketingowych, informacyjnych, statystycznych i publikacji w Serwisie, sieciInternet oraz innych mediach. Użytkownik oświadcza, że nie naruszy toobowiązujących przepisów ani praw osób trzecich, i że Użytkownik posiadawymagane uprawnienia i zgody w tym zakresie.

 

5.7 Użytkownik udziela Administratorowi bezterminowej i nieodpłatnejlicencji na korzystanie, utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną technikąwprowadzonych informacji, danych, treści i materiałów w celu realizacji usługoraz w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych i publikacji wSerwisie, sieci Internet oraz innych mediach. Użytkownik oświadcza, że nienaruszy to obowiązujących przepisów ani praw osób trzecich, i że Użytkownikposiada wymagane uprawnienia i zgody w tym zakresie.

 

 

 

6. Uprawnienia Administratora

 

6.1 Administrator może zablokować lub usunąć konto i/oraz ogłoszeniaUżytkownika, w przypadku, gdy Użytkownik narusza zakazy i obowiązki Użytkownikaoraz regulamin.

 

6.2 Administrator może zablokować lub usunąć konto Użytkownika, wprzypadku, gdy Użytkownik nie logował się do Serwisu przez okres 6 miesięcy.

 

6.3 Administrator może stosować rozwiązania i podejmować działaniazapobiegające naruszeniu Regulaminu, włączając w to edytowanie ogłoszeń.

 

6.4 Administrator może stosować rozwiązania i podejmować działaniazapobiegające wykorzystaniu Serwisu lub świadczonych usług do celówbezprawnych.

 

 

 

7. Odpowiedzialność

 

7.1 Użytkownik odpowiada za informacje, dane, treści i materiały, którezamieszcza, swoje działania i zaniechania.

 

7.2 Administrator nie odpowiada za informacje, dane, treści i materiałyzamieszczone przez Użytkownika, jego działania i zaniechania.

 

7.3 Administrator nie odpowiada za szkody lub korzyści utracone przezUżytkownika w wyniku korzystania z Serwisu lub świadczonych usług.

 

7.4 Administrator nie odpowiada za skutki upublicznienia wprowadzonychprzez Użytkownika informacji, danych, treści i materiałów.

 

7.5 Cechą Serwisu oraz świadczonych usług jest to, że mogą one podlegaćzakłóceniom lub być przejściowo niedostępne. Administrator nie ma obowiązkuzapewnienia niezakłóconego i ciągłego funkcjonowania Serwisu oraz usług awystąpienie zakłóceń lub niedostępności nie stanowi niewykonania lubnienależytego wykonania zobowiązań Administratora i Administrator nie ponosi wtym zakresie odpowiedzialności, przy czym Administrator umożliwi wykorzystanieewentualnych usług dodatkowych posiadanych przez Użytkownika w późniejszymterminie.

 

7.6 W przypadku skierowania przez osobę trzecią do Administratoraroszczenia dotyczącego wprowadzonych przez Użytkownika informacji, danych,treści lub materiałów albo działań lub zaniechań Użytkownika, Użytkownikzobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolniAdministratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, a także, wrazie konieczności, wstąpić do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpićdo sprawy po jego stronie, zwracając przy tym Administratorowi wszelkieponiesione przez Administratora wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tymwydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego orazzasądzonych odszkodowań.

 

7.7 Administrator jest wyłączony z wszelkiej odpowiedzialności w związkuze świadczeniem bezpłatnych usług a odpowiedzialność Administratora w związkuze świadczeniem usługi odpłatnej w każdym wypadku jest ograniczona do opłatykażdorazowo pobranej za świadczenie usługi pomniejszonej o koszty pracyAdministratora oraz koszty funkcjonowania serwisu. Dotyczy to odpowiedzialnościz tytułu utraconych korzyści, szkód lub jakiejkolwiek innej odpowiedzialnościniezależnie od tego po czyjej stronie leży wina. Nie dotyczy konsumentów.

 

 

 

8. Dane osobowe

 

8.1 Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wcelu realizacji usług.

 

8.2 Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wcelach marketingowych, w tym do wysyłki informacji handlowej.

 

8.3 Administratorem danych osobowych jest 6pl.pl

 

8.4 Użytkownik ma prawo do wglądu i poprawy swoich danych osobowych.

 

8.5 Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

 

9. Zmiany regulaminów i usług

 

9.1 Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminów,w trybie, w jakim jest to dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

9.2 Administrator powiadomi Użytkownika o zmianie regulaminu zodpowiednim wyprzedzeniem.

 

9.3 W przypadku braku akceptacji nowego regulaminu Użytkownik przestaniekorzystać z Serwisu i usług.

 

9.4 Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian zakresu irodzaju świadczonych usług, w trybie, w jakim jest to dopuszczalne zgodnie zobowiązującymi przepisami.

 

 

 

10. Obowiązywanie Regulaminu

 

10.1 Regulamin staje się wiążący z chwilą przyjęcia rejestracjiUżytkownika i/lub publikacji ogłoszenia.

 

10.2 Regulamin przestaje być wiążący z chwilą usunięcia konta Użytkownikalub usunięcia ogłoszenia przez Użytkownika.

 

10.3 Czas obowiązywania Regulaminu nie jest określony.

 

 

 

11. Reklamacje

 

11.1 Użytkownik ma prawo do składania reklamacji dotyczących Serwisu orazświadczonych usług.

 

11.2 Reklamacje należy składać korzystając z opcji kontaktu dostępnej nastronie Serwisu.

 

11.3 Administrator rozpozna reklamację w przeciągu 14 dni roboczych i prześleodpowiedź wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie.

 

 

 

12. Usunięcie konta

 

12.1 Użytkownik może usunąć swoje konto korzystając z odpowiedniej opcjidostępnej po zalogowaniu na stronie Serwisu lub na drodze kontaktu z Administratorem.

 

12.2 Administrator może usunąć konto Użytkownika i zakończyć świadczenieusług bez wskazania przyczyn z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzeniaprzesłanego drogą elektroniczną lub listownie.

 

12.3 Administrator może usunąć konto Użytkownika i zakończyć świadczenieusług bez zachowania miesięcznego terminu wypowiedzenia, w trybie, w jakim jestto dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

13. Usługi dodatkowe

 

13.1 Rejestracja oraz korzystanie z Serwisu jest bezpłatne, a ewentualneodpłatne usługi dodatkowe świadczone są wyłącznie na życzenie Użytkownika.

 

13.2 Zapłata za usługę dodatkową zostanie przekazana w pełnej kwocie wsposób określony na stronie zapłaty za usługę.

 

13.3 Opłacona usługa dodatkowa zostaje aktywowana po otrzymaniu zapłatyprzez Administratora.

 

13.4 Oferta i informacja o cenie mają charakter wiążący w chwilidostępności oferty lub informacji o cenie na stronie Serwisu.

 

13.5 Konsument ma prawo odstąpienia od usługi dodatkowej w terminie 14 dniza wyjątkiem przypadków wskazanych w art. 10 ust. 3 Ustawy o ochronieniektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przezprodukt niebezpieczny.

 

13.6 Publikacja ogłoszenia na Fanpage serwisu 6pl.pl w serwisieFacebook.com jest usługą bezpłatną realizowaną po sprawdzeniu czy ogłoszenienie łamie zapisów w punkcie 4 niniejszego regulaminu, jest zależne od woliadministratora oraz posiada przynajmniej jedną grafikę.  

 

 

 

14. Postanowienia końcowe

 

14.1 Regulamin jest utrwalony i przechowywany w wersji elektronicznej orazjest dostępny na stronie Serwisu.

 

14.2 Sprawdzanie i korekta wprowadzonych danych odbywa się za pomocąodpowiednich opcji dostępnych po zalogowaniu na stronie Serwisu lub na drodzekontaktu z Administratorem.

 

14.3 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mająobowiązujące przepisy prawa.

 

 

 

Ostatnia modyfikacja regulaminu: 17.01.2022

 

Pliki cookie

Nasza strona używa plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z witryny. Polityka plików cookie

Akceptuję